Het IJsselmeergebied in het hart van Nederland

Het IJsselmeergebied in het hart van Nederland

Vogels, vissen, historie en weidse waterlandschappen

Wat wil de IJsselmeervereniging?

Al ruim 45 jaar streeft de IJsselmeervereniging naar het behoud van het mooie open waterlandschap in het centrum van Nederland: Het IJsselmeer gebied. Dat begon met strijd en actie tegen de droogmaking van de Markerwaard, het huidige Markermeer, dat gelukkig behouden bleef als groot zoetwatergebied. Maar ook het IJsselmeer, de Randmeren en de aanliggende gebieden behoren tot het werkgebied van de IJsselmeervereniging.

 

Vroeger toen het IJsselmeergebied nog Zuiderzee heette, was er eb en vloed, zoet en zout water en stroming van koud en minder koud water. Dat alles zorgde voor heel veel leven: micro-organismen, kleine en grote vissen en schelpdieren maar ook een heel diverse plantennatuur. Daarvan maakten zeer grote aantallen trek- en broedvogels en zeezoogdieren gebruik. In 1932 werd daarin abrupt ingegrepen. Nadat de Afsluitdijk was gesloten en de inpoldering begon, ging het met de natuur fors achteruit. De veiligheid voor overstromingen was een feit, maar ging gepaard met een ecologische ramp.

ijsselmeerVogels, vissen en landschap

De IJsselmeervereniging wil graag dat het weer goed komt met de vogels, de vissen en het weidse waterlandschap van het IJsselmeergebied behouden blij. Dat is ook erg belangrijk voor ons overvolle Nederland. Natuurlijk zijn de Flevopolders een gegeven en zijn veilige zeeweringen zoals de Afsluitdijk noodzakelijk. Maar er is inmiddels veel kennis over hoe de huidige neergaande natuur zich zou kunnen herstellen. Door de dijken bijvoorbeeld doorlaatbaar te maken voor vissen met behoud van voldoende zoet water. Daarmee komt een deel van de delta natuur weer tot leven met stroming en natuurlijke zoet/zoutovergangen.

 

De IJsselmeervereniging vraagt voortdurend aandacht voor de waarde van het open landschap en de mooie historische dorpen, steden en oude dijken rond het IJsselmeergebied. Het land van Jac. P. Thijsse uit zijn Verkade Albums bestaat nog grotendeels, maar wordt bedreigd met stadsuitbreiding, wegen, hoogspanningsleidingen en grote windturbine parken.

Samen

De IJsselmeervereniging staat na ruim 45 jaar werken gelukkig niet meer alleen en vindt medestanders bij natuur- en landschapsorganisaties, maar ook bij overheden. Onlangs maakten zij afspraken over hun werkwijze bij het beheer van het IJsselmeergebied in de Gebiedsagenda 2050. Ook de vereniging Natuurmonumenten investeert op grote schaal in het gebied met de Marker Wadden.

 

Toch is er maar een club die voor niets anders strijdt dan voor het IJsselmeergebied en dat is de IJsselmeervereniging. Zij gaat voorop en is ongebonden in haar werken voor een mooi en waardevol IJsselmeergebied. Daarbij treden we –als kleine verenigingvaak op als ‘luis in de pels’ bij overheden en grote natuurorganisaties. We steunen lokale actiegroepen met raad en daad, ter voorkoming van ontwikkelingen die landschap en natuur bedreigen.

Helpt u mee ?

De IJsselmeervereniging ziet u graag komen als lid of als vrijwilliger. We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied met digitale nieuwsbrieven, met driemaal per jaar het magazine IJsselmeerberichten en u kunt ons beleid medebepalen in de jaarlijks ledenvergadering. U ondersteunt ons als lid met slechts €25,- per jaar.

Meer informatie

Ga naar www.ijsselmeervereniging.nl, of schrijf naar IJsselmeervereniging, Jachthavenstraat 24, 8603 CJ Sneek.

ijsselmeer

Tags cultuur, natuur

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie